lørdag 18. juli 2009

Er barnedåpen bibelsk og bevitnet i oldkirken?

Når det gjelder de første kristne, dvs. oldkirken:

Det fantes ikke et baptistisk dåpssyn i den tiden:
1. Det var vanlig med barnedåp. Omkring år 200 e.Kr. er det skrifter som beskriver kirkens praksis med barnedåp, bl.a. skriver Tertullian og Origenes at barnedåp var en utbredt praksis. Ireneus, født ca 140 e.Kr., som var disippel av Polykarp, som igjen var disippel av apostelen Johannes, skriver: "Kristus kom for å frelse alle gjennom seg selv, alle sier jeg, som gjennom ham blir gjenfødt til Gud, spedbarn, små barn, barn, ungdommer og eldre - - dåpen er gjenfødelse til Gud." I Hippolyts kirkeordning gitt omkring år 200 e.Kr. heter det: "Døp først de små barn. De som kan tale for seg skal svare for seg selv, de som ikke kan tale, skal foreldrene eller en annen som hører familien til svare for." Augustin (300-tallet) sier om dåpen: "Kirkens skikk å døpe de små, skal ikke foraktes eller på noen måte anses for overflødig, eller bli trodd om at den ikke er apostolisk." Han sier også at barnedåpen "uten tvil grunner seg på Herrens og apostlenes overlevering".
2. Det var noen i oldkirken som ville at småbarn ikke skulle døpes, men grunnen deres var at dåpen burde utsettes fordi den da kunne rense bort mer av de syndene man hadde begått i ungdommen. Dette var en feil tenkning, men likevel helt annerledes enn slik baptister og pinsevenner m.m. i dag tenker, for de tror ikke at dåpen renser fra synd, eller er nødvendig for frelse, men at den er en bekjennelseshandling. Det er verken bibelsk eller i tråd med oldkirkens praksis og tenkning.


Å forkaste barnedåpen er en form for fornuftstro/rasjonalisme. Man forstår ikke hvorfor små barn skal trenge dåpen, de små forstår jo ikke noe av det, og kan ikke selv ta stilling til saken. Så i stedet foretar man barnevelsignelse. Men... forstår barnet barnevelsignelsen da??? Hvis man holder seg til Bibelen, blir det klart at barn også er regnet med blant dem som skal motta dåpen som et nødvendig nådemiddel. De har arvesynd (Salme 51:7; Joh. 3:6; Rom 3:23), det kommer ingen ren fra en uren (Job 14:4), og Gud har innsatt dåpen som et nødvendig nådemiddel (Mark 16:16). Spedbarna er ikke lovet noen automatisk frelse i kraft av at de er barn. De første kristne var vant med at barna hadde del i Guds pakt, og i den gamle pakt fikk guttebarn paktstegnet (omskjærelsen) når de var 8 dager, så hvorfor skulle ikke barn være med? Barn har en ubevisst tillit, og kan ha også dette til Gud, hvilket vises av at døperen Johannes allerede som foster hadde den Hellige Ånd. Så barn kan tro, om enn på en umiddelbar og ubevisst måte. Jesus sa: "Den som tror og blir døpt, skal blir frelst." (Mark 16:16). Det innebærer at alle mennesker, uansett alder og intelligens, skal tro og bli døpt for å bli frelst. Det er hovedregelen i Guds rike, som Gud har bundet oss til. Men pinsevenner og baptister har en lære som om de mener det står slik: "Den som tror og er frelst, skal bli døpt." Og så tenker de at man ikke kan tro før man har nådd en viss alder og en viss intelligens. Men hvor står det i Bibelen?

Famliedåp ("døpt med alle sine" - Apg. 16:33 m.fl. steder) er omtalt i Bibelen, og det er intet som tyder på at barn er utelatt. Tvert imot, det skulle være sagt tydelig hvis barn skulle utelates, da det var vanlig at barn hørte med i pakten med Gud og fikk paktstegnet, som nevnt.

Pastor i den baptistiske Grace Community Church i California, John Mc Arthur, gjør i en artikkel mot barnedåpen (se http://www.biblebb.com/files/MAC/INFBAP.HTM ) en stor sak ut av det at den kristne dåp er en dåp som følge av en aktiv og bevisst bekjennelse av troen. Det er sant når det gjelder voksne. Så var det også med Abraham i den gamle pakt, som bevisst mottok pakten og paktstegnet fra Gud. Men deretter hørte alle familiemedlemmer med. Hvorfor skulle 8 dager gamle barn omskjæres i GT??? Hvordan kunne vel de uskyldige og lite bevisste spedbarn bli med på slikt? Ja, det er fornuftens innvendinger, men Gud er over vår fornuft, og vi skal være lydige. Tro og dåp er veien til frelse, ferdig med det, så enkelt er det. Jesu klare ord. Forstår vi det? Stakkars oss om vi måtte forstå alt Gud sier.

John Mc Arthur sier at dåpen ikke er en erstatning for GTs omskjærelse. Det er på en måte sant. Den nye pakt er herligere enn den gamle, og gjelder alle, og både gutter og jenter skal motta dåpen. Men les Kol. 2:11-12, der ser vi en kobling mellom omskjærelsen og dåpen. Men det er hjertets omskjærelse om er viktigst, dvs. troen. Det vil si at intet gagner oss uten at troen kommer til (uansett alder).

John Mc Arthur (http://www.biblebb.com/files/MAC/INFBAP.HTM)mener også at barnedåpen er i strid med kirkens vesen, fordi han mener at alle de millioner barnedøpte f.eks. i den katolske kirke ikke har en sann erkjennelse og tro til Gud. Men dette er en total kortslutning. Man kan jo si det om alle hyklere, uansett hvordan de er blitt med i en kristen menighet. Også voksendøpte kan være hyklere, som ikke har er sann tro på Gud. Og i den gamle pakt da omskjærelsen fant sted, var det naturligvis også mange som vokste opp og tok avstand fra Gud. Barnedåpen blir dessuten ikke i seg selv gal og ubibelsk selv om den ikke praktiseres rett og følges opp med en god opplæring, hvilket den skal. Det er som å si at politivesenet er en helt uriktig og dårlig samfunnsinstitusjon - bare fordi en del politifolk misbruker sin stilling og utfører politiarbeidet dårlig. Dåp og opplæring hører sammen, og der svikter mange kirkesamfunn som praktiserer barnedåp. Så jeg er uenig i at statskirken driver på og døper barn av foreldre som lever i samboerskap og som ikke mener noe som helst med dåpen. Samboere og andre gudsfornektere skulle ikke vært medlemmer i statskirken en gang, de burde vært utstøtt. I det hele tatt er statskirken blitt et svært utvannet og dårlig religionsvesen i statens hånd, hvor stadig mer ubibelsk blir godtatt, synder som Bibelen kaller styggedom blir godtatt, så... oppriktig, bibeltro kristne burde melde seg ut av statskirken snarest!!! Den katolske kirke er infisert av avguderi (helgendyrkelse) og gjerningshellighet, og er derfor en fallen kirke i all hovedsak. Men at barnedåp derfor i seg selv er ubibelsk, stemmer ikke. Barnedåp og opplæring hører sammen. Les Matt. 28:19-20.

John Mc Arthur mener at barnedåp er imot evangeliet. Det er trist å lese hva han skriver der. Det er jo tvert imot. Evangeliet er en gave, det er ikke noe som krever en bestemt grad av bevissthet, intelligens eller menneskelig anstrengelse. Det er Gud som kommer og gir, og vi tar imot så sant vi ikke står imot Hans gave. De små tar imot, såvidt vi vet. Slik som i den Gamle pakt. Gud er i går og i dag, ja til evig tid, den samme. Gud har ikke en frelsesvei for intelligente, og en annen vei for småbarn og tilbakestående folk. Hvor står det skrevet at Gud frelser barn og tilbakestående på en annen måte? Hvorfor skulle Gud gi noen en fribillett til himmelen uten tro og dåp? Det står ingen steder. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. - - Legg også merke til at Bibelen taler om å "bli døpt", mens en del pinsevenner sier at de "døpte seg". Men ingen kan "døpe seg", for det er noe Gud gjør med oss, vi døper oss ikke, men vi blir døpt, og det er noe ganske annet!!!

Så kan noen innvende: Fordømmes da små barn som dør før de har blitt døpt? Da må vi igjen holde oss til Bibelen: Gud har sagt til oss: Tro og dåp. Men hva er det som fordømmer: Jo, det er vantro. "Den som ikke tror, skal bli fordømt" (Mark 16:16). Det betyr at det er vantro som fordømmer. Så hvis et spedbarn ikke rekker å bli døpt, så fordømmer vi det ikke, for vi kan ikke si at det ikke trodde på Gud. Vi kan på den annen side ikke si at alle barn blir frelst, for det står ingen steder i Bibelen. Det er et spørsmål vi skal overlate til Gud. Pinsevenner og baptister har en tendens til å si at alle barn er frelst. Det er den menneskelige fornuft som sier dette, for Bibelen sier det ikke. Ikke et eneste sted. Derfor: Vi holder oss til Bibelen, også når vi ikke forstår det.

Alt i alt: Barnedåp er i tråd med Bibelens lære om dåpen, om frelsen, om arvesynd, den er praktisert som familiedåp - bevitnet i Bibelen, og den er bevitnet som normal praksis i den første kristne kirke.

Angående neddykking kontra overøsing: Begge deler er sannsynligvis blitt benyttet. Hvor var de tre tusen menneskene som ble døpt på pinsedagen (Apg. kap. 2)? De var i Jerusalem. Var det en elv eller et stort basseng der? Nei, ingen elv, og neppe noe stort basseng. Sannsynligvis har de brukt overøsing. Selv om neddykking er et bedre bilde på dåpens betydning, så er overøsing også et godt bilde, og Bibelen befaler ikke noen bestemt form eller en viss mengde vann. En veiledning ang. kirkeskikker og ritualer fra oldkirken, fra år 120 e.Kr., som kalles for "De tolv apostlers lære", sier at dåp kan skje ved overøsing der det ikke er nok vann. Luther mente at neddykkelse var et bedre tegn og en bedre form, men anså det ikke som avgjørende for gyldigheten av dåpen. Det viktigste er Guds ord som er lagt til dåpen, nemlig dåpsløftet og Den treenige Guds navn.

Når dette er sagt, så betyr det ikke at vi uten videre fordømmer alle andre som mener annerledes om dåpen. Hvis vi måtte trenge å ha rett i alt for å bli frelst, ville ingen bli frelst. Det viktigste er at vi tror at Jesus har sonet våre synder på korset, at Jesus er Gud og Guds Sønn, og at vi ønsker å følge Guds bud og formaninger i tråd med Guds ord. Så vil vi bli tilgitt våre feil og mangler i tro, lære og liv. Men Jesu etterfølgelse betyr også at vi gleder oss ved sannhet (jf. 1. Kor. 13:6) og skal vokse i kunnskap og bedømmelse av rett og galt. For det som er uriktig, er ofte også usunt, i større eller mindre grad, mens det som er rett ifølge Guds ord, er sunt og godt for troen. Det er mange grøfter å gå i, men Herren er nådig, så han tilgir oss - så lenge vi har en sann tro - våre feil og svakheter, og samtidig leder oss til større innsikt ved Den Hellige Ånd.

"Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag" (Fil 1:9-10).

(Mer kan sies om dåpen, hva den gir og hva den er, denne teksten konsentrer seg først og fremst om barnedåp.)

Ingen kommentarer: